Sherlar, Tarjimalar, Adabiy va Tarihiy mavzudagi maqolalar

Nasr

17.08.2011 19:22
Насаф ва Кеш алломалари (IX-XX асрлар) Тазкира

“Шуни алоћида таъкидлаш лозимки, Ќашќадарё вилояти юксак ишлаб чиќариш салоћияти билан бирга, бой тарихий анъаналарга ћам эга…Ќадимий Кеш, Насаф, Косон, Ѓузор ва бошќа ўнлаб шаћарларда бунёд этилган мадраса, работ, масжид ва карвонсаройлар, тарихимизнинг ноёб ёдгорлиги бўлмиш Шаћрисабздаги Оќсарой каби кўплаб меъморчилик обидалари олис аждодларимизнинг бетакрор турмуш маданиятидан, бунёдкорлик салоћиятидан далолат беради. Бу юрт айни пайтда башариятнинг маънавий тараќќиётига сезиларли ћисса ќўшган буюк фарзандлари билан ћам маълум ва машћурдир. Биргина Насаф шаћридан чиќиб “Насафий” тахаллуси билан шућрат ќозонган ўндан ортиќ олимларнинг номи ћаммамизга яхши маълум.  Ислом оламини ўзининг бебаћо илмий мероси билан бойитган ва юртимизнинг шон-шућратини жаћонга таратган кўплаб азиз-авлиёлар, олиму уламолар фаќат ќашќадарёликларнинг эмас, балки бутун ўзбек халќининг фахри ва ѓуруридир.”

  

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг Халќ депутатлари  Ќашќадарё вилоят Кенгашининг 2000 йил 23 июлда 

 бўлиб ўтган сессиясида сўзлаган нутќидан 

PDF formatda ko'chirib olish